پروژه شماره یک

مسکونی شماره یک
ساختمان مسکونی شماره یک
کارفرما: دکتر ایکس
معمار / طراح: شخصی